Polityka prywatności


Portalu Internetowego Wyrzuć.pl

Jako nowo powstała marka z wielką wolą działania na rynku recyklingu opadów zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kwestia ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Naszym działaniem wolincjonalnym jest umożliwienie każdemu korzystającemu z naszej strony, aby w pełni kontrolował i korzystał z uprawnień wynikających z uwarunkowań prawnych w zakresie przetwarzanych przez nasz podmiot danych osobowych.

 1. Czym są dane osobowe ?

Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) - określonym w dalszej części „Polityka prywatności” skrótem „RODO”. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem twoich danych jest Avfall Robert Ziemba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Avfall Robert Ziemba, prowadzona przez przedsiębiorcę (wpisać podmiot), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1131833132 05-532 Tomice, ul. Kochanowskiego 3E/2 - w niniejszej „Polityce Prywatności” podmiot ten będzie nazywany „Administratorem” [zgodnie z art. 4 RODO]

 1. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, w związku z faktem iż rejestracja w naszej bazie danych osobowych jest obowiązkowa, są gromadzone, przetwarzane, i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osoby korzystającej z Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług w ramach Oferty Operatora. [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] Przekazane dane, za zgodą Użytkownika, są ograniczone do danych niezbędnych w celu wykonania określonych usług w ramach Portalu, której stroną jest osoba fizyczna lub podmiot działalności gospodarczej, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej lub podmiotu działalności gospodarczej, której dane dotyczą, przed skorzystanie z oferty Portalu, na poziomie ogólnie przyjętym przy świadczeniu takich usług, a także dokonania reklamacji, skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz komunikacji z użytkownikiem, który zgłosił reklamację, odstąpił od umowy, przy jednoczesnym umieszczeniu danych umożliwiających skontaktowanie z nim przez Administratora. Jednocześnie dane są przetwarzane również w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgoda na wspomniane otrzymywanie informacji handlowej, nie jest jednak konieczna do zawarcia umowy. [Art.6 ust. 1. lit. b]

[ wyrażenie zgody Art. 7 RODO

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.


Fragment komentarza : Powinność ta wydaje się być emanacją zasady rozliczalności wskazanej w art. 6 ust. 2 RODO. Dopuszczenie wyrażenia zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego ]

 1. Podstawa przetwarzania

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. a w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. A także na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit B w związku z faktem, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działania na żądanie Użytkownika zmierzające do jej zawarcia. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f w zakresie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu ewentualnych roszczeń oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit c, z którego wynika możliwość przetwarzania danych zgodnie z prawem, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Sposób pozyskania danych, prawo do ich usunięcia oraz poprawienia

Dane pozyskiwane przez administratora są w procesie korzystania z usług Portalu lub rejestracji konta, a także wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail czy innych przekazania danych z wykorzystaniem Portalu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną nie jest obowiązkowa i w każdym czasie może być cofnięta. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) osoba, która za własną zgodą udostępniła Administratorowi swoje dane może w każdej chwili wycofać zgodę. Odwołanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie takie skutkuje brakiem możliwości przetwarzania danych w przyszłości. O możliwości takiego wycofania podmiot wyrażający zgodę jest informowany zanim wyrazi zgodę. W związku z faktem, iż wymagania zgodnie z wskazaną ustawą „RODO” zalecają, aby możliwość dokonania wspomnianego cofnięcia zgody możliwe było do dokonania w sposób nieutrudniający poprzez nadmierny formalizm, użytkownik może skorzystać z formularza doręczonego wraz z zapytaniem o wyrażenie zgody. [ART. 7 UST. 1,2,3 RODO ]

 1. Prawa przysługujące podmiotowi, którego dane są przetwarzane:

a ) prawo dostępu
Każdy użytkownik, który założył konto w Portalu wyrzuć.pl ma dostęp do swoich danych na koncie w Portalu. W razie innych pytań, należy je kierować na dane kontaktowe zamieszczone w kategorii „Dane kontaktowe”
b) sprostowanie danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Prawo to nie jest obowiązkiem wskazanego podmiotu, jest jedynie czynnością dobrowolną. Konieczne w tym wypadku będzie potwierdzenie tożsamości osoby występującej z żądaniem. Administrator zastrzega możliwość żądania określonych danych w celu powiązania rzeczonego podmiotu z danymi, które mają podlegać sprostowaniu, jednak nie będą to dane w wymiarze nadmiernym w stosunku do osiągnięcia celu weryfikacji.
c) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) osoba, która za własną zgodą udostępniła Administratorowi swoje dane może w każdej chwili wycofać zgodę. Odwołanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odwołanie takie skutkuje brakiem możliwości przetwarzania danych w przyszłości. O możliwości takiego wycofania podmiot wyrażający zgodę jest informowany zanim wyrazi zgodę. W związku z faktem, iż wymagania zgodnie z wskazaną ustawą „RODO” zalecają, aby możliwość dokonania wspomnianego cofnięcia zgody możliwe było do dokonania w sposób nieutrudniający poprzez nadmierny formalizm, kupujący może skorzystać z formularza doręczonego wraz z zapytaniem o wyrażenie zgody. [ STWORZYC FORMULARZ] [ART. 7 UST. 1,2,3 RODO ]
d) prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunięcia danych po wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma zastosowania co do okoliczności wyrażonych w art. 17 ust 3 RODO.
e) prawo żądania ograniczenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.
f) prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi w wypadkach przewidzianych w sytuacji oraz w formie przewidzianej w art. 20 RODO.
g) prawo do zgłoszenia sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z art. 23 RODO. Wniesienie takiego sprzeciwu ponadto wywołuje skutki przewidziane wskazanym artykułem.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez kupującego dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w okresie koniecznym do realizacji umowy sprzedaży oraz wykonywania obowiązków administratora, a także koniecznych do realizacji uprawnień reklamacyjnych, odstąpienia od umowy oraz pozostałych uprawnień użytkownika.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi w sytuacji gdy uważa, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane

Niezbędne jest przekazanie danych podmiotom, które współpracują z nami w celu prawidłowego wykonania usług na rzecz użytkownika. W przedmiocie płatności. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 1. Dane kontaktowe

W wypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych lub chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w „Polityka prywatności”, czy przewidzianych przepisami „RODO” należy napisać bezpośrednio na e-mail: ( rodo@wyrzuc.pl ) Administrator informuje również, iż każdorazowo odpowiedź powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni. W tym terminie administrator postara udzielić odpowiedzi, a w przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej ilości żądań, administrator we wskazanym terminie poinformuje o przedłużeniu terminu, przedłużenie te nie będzie dłuższe niż 2 miesiące, oraz poda ku temu przyczyny. Ponadto w przypadku wątpliwości, co do tożsamości podmiotu kierującego pytanie do administratora, zastrzega on sobie prawo do weryfikacji tożsamości poprzez zadanie kilku pytań. [art. 12 RODO]

 1. Pliki „cookies”
 2. Wyrzuć.pl wykorzystuje pliki „cookies”, a mianowicie niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje używane na naszej stronie.
 3. Administrator wykorzystuje następujące pliki „cookies”:

a) sesyjne

b) stałe

 1. Pliki te są wykorzystywane w celu:

a) prawidłowego korzystania z usługi,

b) określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

c) pamiętanie twojego zalogowania,

d) odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili osobiście zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”. Czynność ta może być wykonana za pomocą ustawień przeglądarki używanej przez użytkownika. Ponadto użytkownik może usunąć pliki „cookies” również za pomocą funkcji przeglądarki.
 2. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje dostępne na naszym portalu.

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WYRZUĆ.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 1. Regulamin stosowany jest przez Wyrzuć.pl (Avfall Robert Ziemba Wyrzuć.pl)


(zwany dalej w treści regulaminu: Wyrzuć.pl lub Operator).

 1. 2. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tego portalu. Korzystanie z Portalu Internetowego wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 2. 3. Ogół spraw związanych z działalnością Portalu Użytkownicy mogą konsultować z Operatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: (biuro@wyrzuc.pl)
 3. 4. Przez ogół spraw w odniesieniu do pkt 1.3. regulaminu należy rozumieć wszelkie sprawy związane z działalnością Portalu, m.in. sposób działalności w zakresie odbioru szeroko rozumianego odpadu tj. gruzu, odpadów remontowych, odpadów ściekowych, wszelkiego rodzaju ogumienia, odpadów związanych z wycinką drzewostanu następnie kasacji i złomowania pojazdów mechanicznych, fotowoltaiki, elektroodpadów, odpadów gabarytowych, inne odpady nie znajdujące skategoryzowania wymienionego powyżej, a także działalnością odpłatną dla odbiorców i wytwórców odpadów, w ramach stref utworzonych na Portalu.
 4. 5. W Regulaminie zawarto pojęcia o znaczeniu określonym poniżej:
 5. 5.1. Baza Danych – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w rozumieniu Ustawy o Odpadach,
 6. 5.2. Cena – cena Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Portalu w ramach przeprowadzenia odpłatnej czynności związanej z działalnością Operatora. Pełna wysokość ceny dostępna jest pod każdą kategorią umieszczoną w Portalu Internetowym wyrzuć.pl.
 7. 5.3. Konto Bezpłatne – konto Użytkownika w Portalu Internetowym aktywowane po osiągnięciu pozytywnej Weryfikacji, umożliwiające Użytkownikowi:
 8. 5.3.1. umieszczenie w Portalu 5 (pięciu) Ofert sprzedaży w miesiącu,
 9. 5.3.2. weryfikacji swoich Ofert
 10. 5.4. Konto Wytwórcy/Odbiorcy – konto Użytkownika w Portalu Internetowym aktywowane po osiągnięciu pozytywnej Weryfikacji i dokonaniu płatności zgodnie z cennikiem, umożliwi Użytkownikowi:
 11. 5.4.1. umieszczenie w Portalu Ofert sprzedaży,
 12. 5.4.2. złożenie Oferty Kupna w odpowiedzi na Ofertę Sprzedaży w przypadku Kupujących,
 13. 5.4.3. przeglądanie Ofert Sprzedaży w Portalu,
 14. 5.4.4. uzyskiwania miesięcznych powiadomień zawierających treści odnośnie umieszczanych w Portalu Ofertach Sprzedaży.
 15. 5.5. Wytwórca/Odbiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą, prowadzący działalność w zakresie gospodarki Odpadami, posiadający aktualny wpis do rejestru Bazy Danych.
 16. 5.6. Numer Bazy Danych – numer Użytkownika w rejestrze Bazy Danych Osobowych.
 17. 5.7. Oferta Sprzedaży - oferta sprzedaży Odpadów zamieszczona przez Sprzedającego Osobę Fizyczną lub Sprzedającego prowadzącego Działalność Gospodarczą za pośrednictwem Portalu.
 18. 5.8. Oferta Kupna – oferta kupna Odpadów złożona Sprzedającemu jako odpowiedź na Ofertę Sprzedaży realizowana jako kupno Odpadu, bezpłatna utylizacja Odpadu lub odpłatna utylizacja Odpadu.
 19. 5.9. Polityka Prywatności – zbiór zasad i warunków przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem: www.wyrzuć.pl/politykaprywatności (takie łącze musi się pojawić)
 20. 5.10. Regulamin – przedmiotowy regulamin, dostępny pod adresem: www.wyrzuć.pl/regulamin oraz w Portalu. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
 21. 5.11. Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Portalu wskazane 2 pkt. 2 Regulaminu.
 22. 5.12. Ustawa o Odpadach – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. 2021, poz. 779, 784, 1648).
 23. 5.13. Umowa – umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zawarta na odległość o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zawierana w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i rejestracji Konta.
 24. 5.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Odpadów zawierana pomiędzy Użytkownikiem Osobą Fizyczną lub Użytkownikiem prowadzącym Działalność Gospodarczą a Kupującym.
 25. 5.15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Portalu i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 26. 5.16. Sprzedający Osoba Fizyczna – Użytkownik będący osobą fizyczną, posiadający Odpad na sprzedaż lub przeznaczony od utylizacji, wytworzony w związku z jego działalnością bytową.
 27. 5.17. Sprzedający prowadzący Działalność Gospodarczą – Użytkownik będący przedsiębiorcą, posiadający aktualny wpis do rejestru Bazy Danych Osobowych, posiadający Odpad wytworzony w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej który zamierza sprzedaż lub zutylizować.
 28. 5.18. Odpad - każda substancja lub przedmiot definiowany w rozumieniu Ustawy o Odpadach, których Użytkownik zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.
 29. 5.19. Profil Użytkownika – zakładka w Portalu zawierające dane o danym Użytkowniku: w przypadku osób fizycznych w postaci: imię, nazwisko, login, email, nr telefonu, dane adresowe. W przypadku działalności gospodarczej: Firma podmiotu, imię i nazwisko użytkownika, numer NIP, nr w rejestrze Bazy Danych Osobowych, nr telefonu, dane adresowe, dane o Ratingu Finansowym oraz dane Ratingu Środowiskowym.
 30. 5.20. Sprzedaj z Wyrzuć.pl – usługa polegająca na możliwości zlecenia Operatorowi przez Użytkownika Osobę Fizyczną lub Użytkownika prowadzącego Działalność Gospodarczą wyszukania Kupującego oferującego najlepszą Ofertę Kupna dla Oferty Sprzedaży i przesłania jej Użytkownikowi drogą elektroniczną. Skorzystanie z przedmiotowej usługi wymaga akceptacji oddzielnego regulaminu.
 31. 5.21. Weryfikacja – proces sprawdzający Użytkownika zakładającego Konto w Serwisie przeprowadzany przez Operatora składający się:
 32. 5.21.1. w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą – sprawdzeniu podanego podczas rejestracji Konta opisu firmy Użytkownika; weryfikacji Numeru Bazy Danych Osobowych; weryfikacji prawdziwości danych poprzez przesłanie przez Użytkownika skanu potwierdzenia przelewu (przelew aktywacyjny, zwrotny), dokumentu urzędowego z nazwą firmy lub decyzji o wpisie do Bazy Danych Osobowych, lub podania kodu uwierzytelniającego wysłanego przez Operatora na widoczny na stronie internetowej Użytkownika adres e-mail;
 33. 5.21.2.w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną – weryfikacja następuje za pośrednictwem weryfikacji adresu e-mail podczas rejestracji Konta poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres email podanego w trakcie rejestracji.
 34. PRZEZNACZENIE I KORZYSTANIE Z SERWISU
 35. 1. Za pośrednictwem Portalu Operator świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom uczestniczenie w rynku odpadów poprzez:
 36. 1.1. wystawianie przez Użytkowników Osoby Fizyczne oraz Użytkowników prowadzących Działalność Gospodarczą Ofert Sprzedaży Odpadów,
 37. 1.2. zamieszczanie przez Kupujących Ofert Kupna Odpadów w odpowiedzi na Oferty Sprzedaży,
 38. 1.3. przeglądanie przez Kupujących Ofert Sprzedaży Odpadów wystawianych przez pozostałych Użytkowników,
 39. 1.4. komunikację za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikami w zakresie obrotu odpadami w celu zawarcia Umowy Sprzedaży
 40. 2. W celu rozpoczęcia aktywnego korzystania z Portalu (rozumianego jako pełne korzystanie z Usług) Użytkownik zobowiązany jest do założenia w Portalu swojego Konta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego w Portalu.
 41. 3. Po wykonaniu czynności określonych w pkt 2.2 powyżej:
 42. 3.1. Użytkownik prowadzący Działalność Gospodarczą oraz Kupujący zostanie poddany Weryfikacji. Po pozytywnym przejściu Weryfikacji Operator dokona aktywacji Konta.
 43. 3.2. Użytkownik Osoba Fizyczna otrzyma na wskazany adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym utworzone Konto. Po kliknięciu w link aktywacyjny Konto zostanie uaktywnione.
 44. 4. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w pkt 2.1. – 2.3. powyżej uwarunkowane jest uprzednim z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 45. 5. Korzystanie z Usług jest możliwe jedynie po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.
 46. 6. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: (robert@wyrzuc.pl) z adresu przypisanego do Konta Użytkownika.
 47. 7. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko użytkownik, który dokonał rejestracji.
 48. OFERTY SPRZEDAŻY I KUPNA
 49. 1. W celu wystawienia Oferty Sprzedaży Użytkownik Osoba Fizyczna lub Użytkownik prowadzący Działalność Gospodarczą musi wypełnić formularz dodawania Oferty Sprzedaży uzupełniając następujące informacje:
 50. 1.1. kategorię Odpadów;
 51. 1.2. ilość Odpadów;
 52. 1.3. lokalizację Odpadów (miasto, kod pocztowy, województwo),
 53. 1.4. opis szczegółowy Oferty;
 54. 1.5. zdjęcia Opadów będących przedmiotem Oferty,

Następnie zatwierdzić wystawienie oferty przyciskiem „Wystaw”

 1. 2. Po wypełnieniu formularza dodawania Oferty Sprzedaży, o którym mowa w pkt 3.1. Oferta Sprzedaży podlega akceptacji przez Operatora. Operator ma prawo odmowy aktywacji Oferty Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. 3. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z opcji powiadomień push i/lub za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych a adres podany w trakcie rejestracji do Portalu, o nowych Ofertach Kupna i Sprzedaży w wybranych przez siebie kategoriach Odpadów. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich ustawień w swoim Koncie.
 3. 4. Kupujący zainteresowany daną Ofertą Sprzedaży ma prawo do złożenia Oferty Kupna w odpowiedzi na daną Ofertę Sprzedaży wypełniając odpowiedni formularz Oferty Kupna.
 4. 5. Po złożeniu przez Kupującego Oferty Kupna, Użytkownik wystawiający Ofertę Sprzedaży ma możliwość:
 5. 5.1. zaakceptowania lub odrzucenia Oferty Kupna;
 6. 5.2. anulowania Oferty Sprzedaży.
 7. 6. Kupujący może mieć tylko jedną aktywną Ofertę Kupna do każdej Oferty Sprzedaży.
 8. 7. W przypadku odrzucenia Oferty Kupna, Kupujący ma prawo do ponownego złożenia Oferty Kupna do tej samej Oferty Sprzedaży, jeszcze dwukrotnie (sumaryczna ilość ofert nie może przekroczyć 3 (trzech)).
 9. 8. Zaakceptowanie Oferty Kupna przez Użytkownika wystawiającego Ofertę Sprzedaży, o której mowa w pkt 3.5.2. nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Akceptacja Oferty Kupna jest propozycją Użytkownika wystawiającego Ofertę Sprzedaży zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że nie jest stroną Umowy Sprzedaży.
 10. 9. Operator zastrzega sobie prawo do blokady Konta lub usunięcia Oferty Kupna lub Oferty Sprzedaży w przypadku gdy:
 11. 9.1. Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna jest niezgodna z kategorią Odpadów dostępną w Portalu,
 12. 9.2. Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna zawiera dane, które nie są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży (jak np. materiały reklamowe, materiały o charakterze SPAM-u, treści o charakterze powszechnie uznawanym za obelżywe),
 13. 9.3. Ta sama Oferta Sprzedaży została wystawiona kilkakrotnie w jednej kategorii Odpadów,
 14. 9.4. Operator stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 15. 9.5. Użytkownik został usunięty z Bazy Danych Osobowych.
 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 17. 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 18. 2. Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez Operatora za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 19. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 20. 1. Zakazane jest zamieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, mogących zaszkodzić działalności i renomie Operatora oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Portalu.
 21. 2. W przypadku naruszenia postanowienia 5.1 powyżej Operator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.
 22. 3. Operator uprawniony jest do usuwania treści umieszczanych przez Użytkowników w Portalu według swojego uznania.
 23. 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na Portalu, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 24. 5. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.
 25. 6. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 5.5 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora wysyłając wiadomość na adres e-mail na następujący adres e-mail: (problem@wyrzuc.pl)
 26. 7. Operator dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Portalu. Operator zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Portalu lub z ewentualnymi awariami. Za niedziałanie lub przerwy w działaniu Portalu Operator nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności.
 27. 8. Operator informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Portalu.
 28. 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w Portalu, a które to strony i serwisy nie należą do Operatora lub nie są przez niego zarządzane.
 29. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od Operatora (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Portalu lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem.
 30. 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkodę rzeczywistą oraz szkodę w postaci utraconych korzyści) Użytkowników powstałych w wyniku użytkowania Serwisu, w tym zawartych szkód związanych z Umowami Sprzedaży pomiędzy Użytkownikami Portalu, a także szkód związanych z działaniami pomiędzy Użytkownikami Portalu w ramach Bezpłatnych Usług.
 31. REKLAMACJE
 32. 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 33. 2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: (reklamacje@wyrzuc.pl)
 34. 3. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
 35. 3.1. nazwa Użytkownika – w przypadku reklamacji dotyczących działania Portalu;
 36. 3.2. opis przedmiotu reklamacji;
 37. 3.3. propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
 38. 4. Operator rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Operatora reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.
 39. 5. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.
 40. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 41. 1. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.
 42. 2. Spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powstania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie krajowego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.
 43. 3. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 44. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 45. 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa


cywilnego obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. 2. Operator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta.

Returns

 

Items must be returned unworn and unwashed in addition to being smoke, deodorant, make-up and damage free. If you feel you have received a defective or damaged item, please contact us within 3 business days of the delivery date. 

 

Product must be shipped back in their original box. The product box needs to be placed in another box or mailer bag to avoid damage from shipping.‌ 

 

Products returned using the product box as the shipping box, or products returned without their original product box are subject to a restocking fee.‌

 

Final Sale items will not be accepted for return. Items will be shown as final sale when they are put in your cart and will also show up as final sale on the receipt included with your order.‌

 

If you feel you have received a defective or damaged item, please contact us within 3 business days of the delivery date. Final Sale items will not be accepted for return. Items will be shown as final sale when they are put in your cart and will also show up as final sale on the receipt included with your order.‌

 

Products returned using the product box as the shipping box, or products returned without their original product box are subject to a restocking fee.‌

Polityka prywatności i Regulamin